Przejdź do treści

Regulamin

1.OSK LIMIT zobowiązuje się zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii
liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych lub w przypadku e-learningu – dostępu do platformy szkoleniowej.

2.Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki. Pierwszy egzamin wewnętrzny w cenie kursu. Egzaminy poprawkowe są dodatkowo płatne: egzamin teoretyczny 20,-zł; egzamin praktyczny 100,-zł.

3.Osoba szkolona zobowiązana jest do posiadania podczas zajęć dokumentu tożsamości oraz odpowiedniego obuwiu dla realizacji szkolenia praktycznego.

4.Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ stawiania się na jazdy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

5.Osoba szkolona uczestnicząc w zajęciach ma obowiązek stosować się do poleceń i uwag instruktora prowadzącego zajęcia. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.

6.Każdy kursant zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa z zajęciach teoretycznych i praktycznych , aby ukończyć szkolenie w jak najszybszym terminie

7.Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta w umówionym miejscu 15 minut. Po tym czasie instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania, uznając że brak informacji o spóźnieniu i brak obecności oznacza, że osoby na szkoleniu nie będzie.

8.Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Naruszenie tej zasady lub niestawiennictwo na umówione jazdy będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 70,-zł.

9.Osoba szkolona ma prawo do zmiany instruktora , zmiany OSK lub rezygnacji ze szkolenia w dowolnym jego momencie, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczną kursu (400 zł,-niezależnie od ilości odbytych zajęć) i praktyczną (wyjeżdżone godziny -1 godzina (60 minut) zgodnie z aktualnym cennikiem praktycznych szkoleń uzupełniających- powiększoną o kwotę opłaty manipulacyjnej wynoszącej 50 zł.

10.Wpłaty za kurs powinny być realizowane zgodnie z umową z OSK.

11.Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny na poszczególne kategorie prawa jazdy przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia. Po tym okresie jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu.

12.Każdy kursant przed zapisem na kurs jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu .